Văn bản pháp quy Bài viết mới nhất - www.land24.net http://www.land24.net/ en /userfiles/huyensaigon/bieu-mau-nha-dat.jpg Mẫu đơn xin cấp phép http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/mau-don-xin-cap-phep-n23906 ST Mẫu đơn xin cấp phép Mời bạn click vào Download để tải về các mẫu đơn xin cấp phép xây dựng, đơn xin cấp giấy chứng nhận QSHNO và QSHDĐ... http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/mau-don-xin-cap-phep-n23906 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/bieu-mau-nha-dat.jpg Các mẫu hợp đồng thuê, mua, bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/cac-mau-hop-dong-thue-mua-ban-nha-o-danh-cho-ca-nhan-va-cac-to-chuc-n23905 ST Các mẫu hợp đồng thuê, mua, bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức Mời bạn click vào Download để tải về các mẫu hợp đồng thuê, mua, bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức... http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/cac-mau-hop-dong-thue-mua-ban-nha-o-danh-cho-ca-nhan-va-cac-to-chuc-n23905 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/cong-van_s.jpg Thông báo 327/TB-VPCP http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thong-bao-327-tb-vpcp-n23854 ST Thông báo 327/TB-VPCP Thông báo 327/TB-VPCP năm 2013 Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 30/2013/QH13 và Chỉ thị 05/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thong-bao-327-tb-vpcp-n23854 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/cong-van.jpg Thông báo 322/TB-VPCP http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thong-bao-322-tb-vpcp-n23853 ST Thông báo 322/TB-VPCP Thông báo 322/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do Văn phòng Chính phủ ban hành http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thong-bao-322-tb-vpcp-n23853 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/thong-tu-new.jpg Thông tư số 156/2013/TT-BTC http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thong-tu-so-156-2013-tt-btc-n23840 ST Thông tư số 156/2013/TT-BTC Ngày 6/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thong-tu-so-156-2013-tt-btc-n23840 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/nghidinh.jpg Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-so-92-2013-nd-cp-n23767 ST Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP Ngày 16/10, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-so-92-2013-nd-cp-n23767 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/nghidinh.jpg Nghị định 188/2013/NĐ-CP http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-188-2013-nd-cp-n23766 chinhphu.vn Nghị định 188/2013/NĐ-CP Nghị định 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-188-2013-nd-cp-n23766 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/thongtu.jpg Thông tư 08/2013/TT-TTCP http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thong-tu-08-2013-tt-ttcp-n23764 ST Thông tư 08/2013/TT-TTCP Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thong-tu-08-2013-tt-ttcp-n23764 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/nghidinh.jpg Nghị quyết số 02/NQ-CP http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/nghi-quyet-so-02-nq-cp-n23763 chinhphu.vn Nghị quyết số 02/NQ-CP Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/nghi-quyet-so-02-nq-cp-n23763 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/thongtu.jpg Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thong-tu-so-11-2013-tt-nhnnn-n23762 Bộ Xây Dựng Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thong-tu-so-11-2013-tt-nhnnn-n23762 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/nghidinh.jpg Nghị quyết số 103/NQ-CP http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/nghi-quyet-so-103-nq-cp-n23409 ST Nghị quyết số 103/NQ-CP Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do Chính phủ ban hành. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/nghi-quyet-so-103-nq-cp-n23409 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/nghidinhnw.jpg Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-so-34-2013-nd-cp-cua-chinh-phu-n23361 ST Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-so-34-2013-nd-cp-cua-chinh-phu-n23361 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/VAN%20BAN%20QUY%20PHAP/nghidinh1202010.jpg Nghị định số 120/2010/NĐ-CP http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-so-120-2010-nd-cp-n23315 ST Nghị định số 120/2010/NĐ-CP Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-so-120-2010-nd-cp-n23315 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/VAN%20BAN%20QUY%20PHAP/thongtu162013.jpg Thông tư số 16/2013/TT-BTC http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thong-tu-so-16-2013-tt-btc-n23314 ST Thông tư số 16/2013/TT-BTC Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thong-tu-so-16-2013-tt-btc-n23314 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/tamtru.jpg Tạm trú dài hạn cũng được mua nhà giá rẻ http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/tam-tru-dai-han-cung-duoc-mua-nha-gia-re-n23219 An Ninh Thủ đô Tạm trú dài hạn cũng được mua nhà giá rẻ UBND TP Hà Nội đã sửa đổi, bổ sung quy định về bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/tam-tru-dai-han-cung-duoc-mua-nha-gia-re-n23219 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/khutaiche.JPG Nhà dưới 13,4 triệu đồng/m2 mới được giảm 50% thuế http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/nha-duoi-13-4-trieu-dong-m2-moi-duoc-giam-50-thue-n23218 Pháp luật TP.HCM Nhà dưới 13,4 triệu đồng/m2 mới được giảm 50% thuế Ngày 31-7, Bộ Tài chính công bố dự thảo thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) và thuế giá trị gia tăng (VAT). http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/nha-duoi-13-4-trieu-dong-m2-moi-duoc-giam-50-thue-n23218 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /userfiles/huyensaigon/duan/doituong.jpg Đối tượng được miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/doi-tuong-duoc-mien-thue-tncn-khi-chuyen-nhuong-bat-dong-san-n21267 Theo Website Chính Phủ Đối tượng được miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản Trường hợp vợ, chồng cho, tặng, chuyển nhượng bất động sản cho nhau khi Tòa án có quyết định giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dù bất động sản đó là tài sản của vợ chồng hay là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/doi-tuong-duoc-mien-thue-tncn-khi-chuyen-nhuong-bat-dong-san-n21267 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /images/data/big/100_2010119163426_VBPQ.jpg Quyết định số 2147/QĐ-TTg http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-so-2147-qd-ttg-n9210 Quyết định số 2147/QĐ-TTg Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-so-2147-qd-ttg-n9210 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /images/data/big/100_2010119163426_VBPQ.jpg Quyết định số 2008/QĐ-TTg ngày 04/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Kiến trúc Việt Nam. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-so-2008-qd-ttg-ngay-04-11-2010-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-ngay-kien-truc-viet-nam-n8996 Quyết định số 2008/QĐ-TTg ngày 04/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Kiến trúc Việt Nam. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-so-2008-qd-ttg-ngay-04-11-2010-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-ngay-kien-truc-viet-nam-n8996 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /images/data/big/100_2010119163426_VBPQ.jpg Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-so-1998-qd-ttg-ngay-03-11-2010-n8997 Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-so-1998-qd-ttg-ngay-03-11-2010-n8997 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /images/data/big/100_2010119163426_VBPQ.jpg Quyết định số 70/2010/QĐ-TTg ngày 05/11/2010 http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-so-70-2010-qd-ttg-ngay-05-11-2010-n8998 Quyết định số 70/2010/QĐ-TTg ngày 05/11/2010 Quyết định số 70/2010/QĐ-TTg ngày 05/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê . http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-so-70-2010-qd-ttg-ngay-05-11-2010-n8998 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /images/data/big/100_2010998417_Thong_tu.jpg Toàn văn Thông tư số 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 71 http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/toan-van-thong-tu-so-16-2010-tt-bxd-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-71-n8469 Toàn văn Thông tư số 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 71 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 1-9-2010 Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/toan-van-thong-tu-so-16-2010-tt-bxd-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-71-n8469 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /images/data/big/94_2010614115725_so-hong.jpg Chậm đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ có bị phạt? http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/cham-dong-tien-su-dung-dat-va-le-phi-truoc-ba-co-bi-phat-n7465 Chậm đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ có bị phạt? Sau khi làm hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, tôi đã nhận được thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho nhà đất từ tháng 5-2003. Tuy nhiên, do điều kiện tài chính khó khăn tôi vẫn chưa nộp (khi đó chưa có quy định nộp phạt từ nghị định 198/2004/NĐ-CP). http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/cham-dong-tien-su-dung-dat-va-le-phi-truoc-ba-co-bi-phat-n7465 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /images/data/big/94_2010613151930_chuyen-nhuong.jpg Quyết định số 44/QĐ-TTG http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-so-44-qd-ttg-n7415 Quyết định số 44/QĐ-TTG Quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia. http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-so-44-qd-ttg-n7415 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT /images/data/big/1_20101993527_luat-dat-dai.jpg Thủ tục tách thửa http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thu-tuc-tach-thua-n5193 Thủ tục tách thửa Cha mẹ tôi là chủ sử dụng hợp pháp hơn 5.000m2 đất. Sau khi anh trai tôi lấy vợ, cha mẹ tôi đã chia cho vợ chồng anh trai tôi 2.000m2. Xin hỏi luật sư, cha mẹ tôi phải làm gì để điều chỉnh giấy chủ quyền cho đúng diện tích đất còn lại? Trần Thị Anh Thơ (Hóc Môn, TP.HCM) http://webbatdongsan.vnmobile/cam-nang-nha-dat/van-ban-phap-quy/thu-tuc-tach-thua-n5193 Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 GMT